1
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Assistenza Cittadini Stranieri (Polacco)

OPIEKA ZDROWOTNA DLA CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcy, obywatele U.E. lub nie, rejestrując sie w Narodowym Funduszu Zdrowia (Servizio Sanitario Nazionale) nabywają prawo do korzystania ze wszystkich przewidzianych świadczeń opieki zdrowotnej na rόwni z obywatelami włoskimi i są zobowiązani do uiszczania składek ubezpieczenia społecznego w celu utrzymania  nabytych uprawnień na określony czas.

Cudzoziemcy z Unii Europejskiej jak i spoza niej, niezarejestrowani w N.F.Z. (S.S.N.)mają zagwarantowana pomoc w wypadku “pilnego  leczenie ambulatoryjnego i szpitalnego jak i w wypadku chorob przewleklych wymagajacych natychmiastowej lub ciągłej interwencji lekarskiej oraz w naglych wypadkch”  a takze w sytuacjach objetych prewencyjnymi programami ochrony zdrowia indywidualnego i zbiorowego.

Źrόdła:

Ministero della Sanità (Circolare 5 24/03/2000)
Ministero della Salute (Direttiva 19/02/2008)
Assessorato della Sanità Siciliana (Decreto 04/7/2003)
Assessorato alla Salute Siciliana (Direttiva 2293 / 2009)

1 CUDZOZIEMCY PRZEBYWAJĄCY LEGALNIE ZOBOWIĄZANI DO REJESTRACJI W N. F. Z. (S.S.N.)

2 CUDZOZIEMCY PRZEBYWAJĄCY LEGALNIE NIE ZAREJESTROWANI W N.F.Z. (S.S.N.)

3 WJAZD I POBYT W CELACH LECZNICZYCH

4 CUDZOZIEMCY PRZEBYWAJĄCY NIELEGALNIE (spoza U.E.)

5 OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ ZAMIESZKUJĄCY NIE ZAREJESTROWANI W N. F. Z. (S.S.N.)


1 CUDZOZIEMCY PRZEBYWAJĄCY LEGALNIE ZOBOWIĄZANI DO REJESTRACJI W  N. F. Z. (S.S.N.)

1) Kto ma obowiązek zarejestrowania się w N.F.Z.

 • Cudzoziemcy posiadający pozwolenie  na pobyt, ktόrzy są regularnie zatrudnieni lub prowadzą własną działalność gospodarczą albo ci, ktόrzy są zarejestrowani jako bezrobotni.
 • Cudzoziemcy posiadający pozwolenie na pobyt  oraz ci, którzy złożyli podanie o jego przedłużenie z tytułu:  zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, motywόw rodzinnych, azylu politycznego, ubiegania się o azyl polityczny, oczekiwania na adopcję, opieki nad dzieckiem, oczekiwania  na przyznanie obywatelstwa albo  z powodόw religijnych.
 • Członkowie  rodziny  cudzoziemca kwalifikującego sie do w.w. grupy (przebywający legalnie) bądący na jego utrzymaniu.

Nie mają obowiązku  rejestracji w N.F.Z. cudzoziemcy nie kwalifikujący sie do w.w.  kategorii, nawet jeśli są zobowiązani do ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadkόw, na wypadek choroby i macierzyństwa poprzez wykupienie, dla siebie i ewentualnie dla członkόw rodziny  będących na ich  utrzymaniu, odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej ważnej na terenie Włoch .

2) Jak i gdzie się rejestruje

Aby zarejestrować się w N.F.Z. (S.S.N.)  należy udać się do rejonowego biura ewidencji pacjentόw  ( Anagrafe Assistiti) w miejscu zameldowaniaalbo gdzie się faktycznie przebywa – znajdujących się we wszystkich Powiatach Sanitarnych (Distretto Sanitario) Wojewódzkich Władz Służby Zdrowia ( Azienda   Sanitaria Provinciale). Do rejestracji niezbędne są:

 • Dokument potwierdzający tożsamość;
 • Numer identyfikacji podatkowej (codice fiscale)
 • Pozwolenie na pobyt;
 • Autodeklaracja o zameldowaniu lub miejscu zamieszkania ( za miejsce zamieszkania  uznaje się ponad trzymiesięczny pobyt w placόwkach społecznych – ośrodkach mieszkalnych, pogotowiach opiekuńczych itp)

W momencie rejestracji można wybrać lekarza rodzinnego albo pediatrę dla nieletnich poniżej 14  roku życia.

3) Na jak długo jest ważna rejestracja

Rejestracja jest ważna podczas całego okresu ważności pozwolenia na pobyt i nie wygasa podczas procedury jego przedłużania, może byc odnnawiana w biurach A.S.P. (W.W.S.Z.) składając dokumentację zaświadczającą odnawianie pozwolenia na pobyt.

W przypadku  nieodnowienia pozwolenia na pobyt lub gdy  zostanie ono anulowane, albo w przypadku wydalenia - rejestracja traci swoja ważność –  aby temu zapobiec  interesant musi udowodnić , że złożył odwołanie  do odpowiednich władz przeciwko w.w. decyzji.


4) Jakie prawa przysługują:

Podczas rejestracji zostaje wystawiony dokument “Tesserino Sanitario Personale” – Osobista Książeczka Zdrowia na podstawie której, można uzyskać – bezpłatnie lub za opłatą pewnej sumy        z tytułu parcytypacji w kosztach usługi (Ticket Sanitario) – w zależności od typu usługi i od dochodu osobistego – następujące  świadczenia: Wizyty u lekarza pierwszego kontaktu w przychodni albo wizyty specjalistyczne, wizyty domowe, pobyt w szpitalu, szczepienia, analizy krwi, prześwietlenia Rtg, badania ultrasonograficzne, lekarstwa, opiekę rehabilitacyjną i protetyczną.


2 CUDZOZIEMCY PRZEBYWAJĄCY LEGALNIE NIE ZAREJESTROWANI W N.F.Z. (S.S.N.)

Obcokrajowcy, ktόrzy nie kwalifikują się do grupy cudzoziemcόw zobowiązanych do rejestracji w N.F.Z.            ( S.S.N.) mają  dwie możliwości:

a) Dobrowolna (ochotnicza) rejestracja w N.F.Z. dla siebie i dla członkόw rodziny jeśli rόwnież przebywają na terenie Włoch. Można ubiegać się o nią:

-          Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej jeśli posiadają pozwolenie na pobyt dłuższy niż trzy miesiące (z  wyjątkiem pozwolenia na pobyt na naukę)

-          Cudzoziemcy z Unii Europejskiej jeśli posiadają wystarczające środki ekonomiczne albo uczęszczają na kursy nauczania.

Rejestracja dobrowolna nie jest przewidziana dla osόb z pozwoleniem na pobyt z powodόw leczniczych.

W celu dobrowolnej rejestracji przewidziane jest uiszczenie rocznej opłaty z tytułu składki.

b) Prywtne ubezpieczenie się na wypadek choroby, od nieszczęśliwych wypadków i na wypadek macierzyństwa poprzez wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej z włoską lub inną firmą ubezpieczeniową uznawaną na terenie Włoch.


3 WJAZD I POBYT W CELACH LECZNICZYCH

1. Gdzie i jak się ubiega o wizę wjazdową

Jeśli ma się zamiar uzyskać świadczenia lekarskie na terenie Włoch moża wystąpić w odpowiedniej placόwce dyplomatycznej lub konsularnej Włoch na terenie własnego kraju o specjalną do tych celόw wizę – dla siebie i ewentualnie dla osoby towarzyszącej (opiekuna).

Po wjeździe na teren Włoch, w ciągu ośmiu dni od daty wjazdu należy zgłosić się do najbliższego Komisariatu Policji (Questura),w miejscu gdzie planuje się otrzymać świadczenia lekarskie -  w celu otrzymania odpowiedniego pozwolenia na pobyt. W przeciwnym razie posiadacz wizy zostanie potraktowany jako cudzoziemiec przebywający nielegalnie.


2. Potrzebna dokumenty:

 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające patologię
 • Deklaracja wybranego  włoskiego ośrodka  zdrowia, publicznego lub prywatnego odpowiednio uprawnionego, w ktόrej zostanie przedstawiony typ leczenia, data rozpoczęcia i domniemany czas jego trwania oraz domniemany czas pobytu w danej placόwce.
 • Poświadczenie złożenia depozytu/zdeponowania kaucji (w wysokości 30%   całego kosztu leczenia) na podstawie kosztorysu leczenia.
 • Dokumentację zaświadczającą posiadanie we Włoszech odpowiednich środków pieniężnych na pokrycie kosztów leczenia oraz  na utrzymanie  poza placówką zdrowotną.
 • Dokumentację zaświdczającą posiadaniae wystarczających środków ekonomicznych na podróż powrotną dla pacjenta i ewentualnie dla opiekuna jeśli jest obecny.


4 CUDZOZIEMCY PRZEBYWAJĄCY NIELEGALNIE (spoza U.E.)

Osobom, które nie mają uregulowanych spraw związanych z  wjazdem i pobytem na terenie Włoch przysługuje prawo do leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego – doraźnego, podstawowego nawet przewlekłego z powodu choroby czy nieszczęśliwego  wypadku, w placόwkach zdrowotnych państwowych lub prywatnych konwencjonowanych.

W tym celu należy wyrobić sobie  w jakimkolwiek biurze A.S.P. (W.W.S.Z.) albo w odpowiednich  biurach do tego uprawnionych znajdujących się we wszystkich szpitalach na terenie kraju – Legitymację S.T.P. ( Straniero Temporaneamente Presente – Cudzoziemiec Tymczasowo Obecny) ważną przez sześć miesęcy  z możliwością przedłużenia. Aby ją otrzymać należy zadeklarować:

-   Dane osobowe

-   Brak wystarczających środków materialnych

Można poprosić aby  legitymacja S.T.P. został wysawiona bez ujawniania imienia i nazwiska.

Posiadacz S.T.P. jest uprawniony do:

 1. Podstawowej opieki zdrowotnej
 2. Pobytu w szpitalu (doraźnego i nie tylko oraz  w day hospital).
 3. Leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego doraźnego  i podstawowego (esencjalnego) nawet ciągłego (przewlekłego) z powodu choroby lub nagłego wypadku.

Są zagwarantowane:

-   Ochrona ciąży i macierzyństwa

-   Ochrona zdrowia nieletnich

-   Szczepienia obowiązkowe i w zakresie zbiorowych kampanii prewencyjnych autoryzowanych przez Urząd Wojewódzki

-   Świadczenia profilaktyki międzynarodowej

-   Profilaktyka, diagnoza i leczenie chorόb zakaźnych

Zgłoszenie się do placόwek ochrony zdrowia nie ponosi za sobą jakiegokolwieg zgłoszenia do organόw państwowych (imigracyjnych). Trzeba pamiętać, że w niektόrych przypadkach ( z powodów porządku publicznego albo innych ważnych powodów) Organy Państwowe mogą mieć udostępnioną dokumentację, tak jak w przypadku obywateli włoskich.


5 OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ PRZEBYWAJĄCY NA TERENIE WŁOCH NIE ZAREJESTROWANI W N.F.Z. (S.S.N.)

Cudzoziemcom pochodzącym z któregoś z krajów Unii Europejskiej – obecnych we Włoszech przez okres dłuższy niż trzy miesiące w warunkach biedy, nie spełniających warunków uprawniających do zarejestrowania w N.F.Z. (S.S.N.), którzy nie posiadają legitymacji T.E.A.M. (Europejska Legitymacja Ubezpieczeniowa Zdrowotnego) lub innego dokumentu wystawionego przez uprawnione organy w kraju pochodzenia – jest zagwarantowane leczenie doraźne lub esencyjne (podstawowe).

KOD ENI

Aby otrzymać niżej wymienioną opiekę zdrowotną jest wystawiany KOD ENI (Europejczyk Niezarejestrowany). Legitymacja ENI jest wystawiana w tych samych urzędach, które wystawiają STP: Biuro Ewidencji Pacjentόw lub uprawnione do tego celu biura w szpitalach i każdym  biurze  Wojewódzkich  Władz Służby Zdrowia. Kod ENI jest ważny przez sześć miesięcy i można go przedłużyć. Aby otrzymać legitymację ENI należy okazać  ważny dokument tożsamości, wypełnić zastępczą deklarację zamieszkania w obrębie rejonu,  podpisać tymczasową niezdolność do rejestracji w N.F.Z. (S.S.N.) oraz złożyć oświadczenie o trudnej sytuacji ekonomicznej.

Kod ENI uprawnia do:

 1. Podstawowej opieki zdrowotnej
 2. Pobytu w szpitalu (doraźnego i nie tylko oraz  w day hospital).
 3. Leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego doraźnego  i podstawowego (esencjalnego) nawet ciągłego (przewlekłego) z powodu choroby lub nagłego wypadku.

Są zagwarantowane:

-   Ochrona ciąży i macierzyństwa

-   Ochrona zdrowia nieletnich

-   Szczepienia obowiązkowe i w zakresie zbiorowych kampanii prewencyjnych autoryzowanych przez Urząd Wojewódzki

-   Świadczenia profilaktyki międzynarodowej

-   Profilaktyka, diagnoza i leczenie chorόb zakaźnych

 

Tłumaczenie przez Associazione Culturale Acuarinto - Agrigento

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento - Partita IVA: 02570930848 - Copyright 2008-2011
Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento